Stadgar för Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen

Stadgar för Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen
(förkortning SVTH)

Omarbetade och godkända vid årsmötet 2018-03-18

§1 Skandinaviska vård- och terapihundsföreningen, Svth, är en ideell förening vars syfte är att:

 • Verka för att det svenska vård- och terapihundsarbetet tillämpas och främja dess utveckling.
 • Tydliggöra vård- och terapihundens roll i vård och omsorg m.m.
 • Främja samarbete med andra organisationer och institutioner inom området.
 • Skapa opinion för och sprida kunskap om vård- och terapihundar och användningen av dessa.
 • Stimulera debatt och erfarenhetsutbyte inom vård- och terapihundsverksamhet.
 • Verka för ändamålsenlig utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom området vård-, terapihund och liknande.
 • Stärka och utveckla internationell samverkan inom vård- och terapihundsområdet.

§2 SVTH har sitt säte i Stockholm.

Organisation med motsvarande syfte kan anslutas som medlem i föreningen efter styrelsens medgivande. Medlemsorganisation får då en röst vid Svth:s årsstämma.

§3 Föreningens medlemmar utgörs av aktiva medlemmar och stödmedlemmar. Aktiv medlem kan vara verksam som vård- och/eller terapihundsförare, besökshundsförare, läshundsförare eller liknande som har en utbildning för sociala tjänstehundar som uppfyller föreningens krav på kvalitet, säkerhet och etik.

Hundteam under utbildning har rätt att söka medlemskap som aktiv medlem under förutsättning att utbildningsarrangören uppfyller föreningens krav enligt ovan. Övriga intresserade kan endast vara stödmedlemmar. Medlem i föreningen har en röst vid årsstämma.

§4 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Medlem i föreningen har motionsrätt till årsmöte. Motion skall vara styrelsen till handa senast den sista december varje år.

§5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ett ojämnt antal ledamöter, dock minst 5. Styrelseledamöterna utses bland föreningens medlemmar av årsmötet för en tid av två år och väljes växelvis.

§6 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, så ofta omständigheterna därtill föranleder, dock minst tre gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelseledamöter har blivit kallade till sammanträdet och om minst hälften närvarar. Beslut fattas genom enkel majoritet.

§7 Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§8 Föreningens räkenskaper, årsberättelse och styrelsen protokoll bör senast fyra veckor före årsmötet överlämnas till revisorn för granskning. Revisorn skall avge sin skriftliga berättelse fjorton dagar före årsmötet och samtidigt tillställa styrelsen ett exemplar av densamma.

§9 Ordinarie årsmöte hålls under januari – mars månad, på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Styrelsen kallar sina medlemmar till årsmötet senast fyra veckor i förväg. Senast tio dagar före årsmötet skall erforderliga underlag för mötet finnas tillgängliga för föreningens medlemmar såsom föredragningslista, inkomna motioner med styrelsens yttrande över desamma, styrelsens egna förslag samt valberedningens förslag.

§10 Extra årsmöte hålles då styrelsen så finner lämpligt eller då minst 2/3 av föreningens medlemmar begär det. Vid extra årsmöte får inte annat ärende tas till behandling än sådant som blivit angivet i kallelsen till årsmötet.

§11 Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:

 • Val av ordförande att leda förhandlingarna
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av röstlängd 5
 • Godkännande av dagordning 6
 • Styrelsens berättelse för det sist förflutna arbetsåret 7
 • Revisorns berättelse för det sist förflutna arbetsåret 8
 • Fastställande av balansräkningen 9
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10
 • Fastställande av föreningsavgifter för nästkommande kalenderår 11

Val av styrelseledamöter:

 • a) Ordförande, 2 år
 • b) Sekreterare, 2 år
 • c) Kassör, 2 år
 • d) Övriga ledamöter, 2 år
 • Val av revisor och en suppleant
 • Val av valberedning
 • Inkomna motioner och styrelsens förslag

§12 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt vid föreningens årsmöten. För utövande av rösträtt vid årsmöte fordras att medlem har erlagt föreskriven medlemsavgift till föreningen. Vid årsmöte kan en fysisk person endast använda en röst. Som fysiks person räknas även medlemmar som är med på årsmötet via skype eller telefon. Ombud för medlemsorganisation skall anmälas i förväg till årsmöte. För stadgeändring krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena är ordinarie.

§13 För upplösning av föreningen erfordras samstämmiga beslut med stöd av minst 3/4 avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Efter beslut om föreningens upplösning skall dess behållning användas till ändamål som är befrämjande för vård- och terapihundsekipagen i Skandinavien.

§14 Uteslutning

Föreningens styrelse fattar beslut om uteslutning av medlem. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbart skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss, av föreningsstyrelsen angiven, tid dock minst 30 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 10 dagar efter beslutet.